اكسيژن

اكسيژن
اكسيژن عنصري است :
-بي رنگ
- بي بو
- بي مزه
- گازي شكل
- احتراق پذير
- تشكيل دهنده يك پنجم اتمسفر
- با كليه عناصر بجز گازهاي خنثي تركيب شده و اكسيد ها تشكيل ميدهد
- غير آتش زا بوده ولي فرايند سوختن را تشديد مي كند

گريدهاي موجود:
99/6% - 99/995% - 99/9995% - 99/9999%

مخازن نگهداري:
اكسيژن مي تواند در سيلندرهاي تحت فشار و نيز در تيوپ تريلرها بشكل گاز تحت فشار شارژ و همچنين اكسيژن مايع در فلاسكهاي قابل حمل و كرايوجنيك حمل و نگهداري مي شود.
مواد سازگار و غير سازگار :
اكسيژن گازي شكل،غير خورنده است و مي تواند در سيستم هاي ساخته شده از فلزات معمولي استفاده شود،در دماي مايع سازي اكسيژن،كربن استيل ها و آلياژهاي فولاد خاصيت چكش خواري خود را از دست مي دهند و مناسب براي مجاورت با اكسيژن نيستند.فلزات و آلياژهاي مناسب براي مجاورت با اكسيژن در دماي مايع عبارتند از:استنلس استيل(مثلا304و316)،آلياژهاي نيكل و كروم،نيكل،مونل400،مس،برنج،برنز و آلياژهاي آلومينيوم آستنيته شده.در سيستم هاي در تماس با اكسيژن و لوله كشي ها بايستي عاري از هرگونه مواد احتراق پذير و روغن باشد.