گرید گاز

تعریف درجه خلوص گاز ( گرید گاز ) :   Gas Grade , Gas Purity
درجه خلوص هر گاز ، یا به عبارتی گرید هر گاز بر اساس میزان ناخالصی آن گاز تعریف می شود . معمولا گرید گاز یا درجه ، به این صورت طبقه بندی می شوند :2 ، 3 ، 3.5 ، 4 و ....
هر چه درجه یا گرید گاز بالاتر باشد ، خلوص گاز بالاتر و بالعکس. در جدول زیر می توانید درجه خلوص گاز را بر اساس خلوص و میزان ناخالصی موجود در گاز مشاهده فرمایید :